Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

nacia
nacia
nacia
2245 d643 500

November 09 2017

nacia
Oddałbym rękę za Ciebie, katował wątrobę krzycząc "polewaj" Gdyby anioły mnie chciały ratować z miłości do Ciebie bym wszystkie rozstrzelał.
— Planet ANM - Znowu Cię Nie Ma
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatoniewszystko toniewszystko
4025 6220 500

latyfundia:

My favourite room

Reposted fromvxnsa vxnsa viadancingwithaghost dancingwithaghost
nacia
3427 c7c1 500
.
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
nacia
Im bardziej się człowiek starzeje, tym większym smakiem musi się wykazać, żeby docenić życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt
nacia
3334 a7a7 500
Wegetariańska Armia Podziemna. 
KRK, Szkieletorów. 9 listopada 2011
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost
nacia
3212 7f90
nacia
nacia
0023 15d2 500
Reposted frompersempre persempre viatoniewszystko toniewszystko
nacia
4737 527c 500

chingizhobbes:

my friends found this sleeping cat in istanbul and dressed her up.

nacia
5730 fafb 500

Choose

Source: reddit.com

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
nacia
8563 f88c
Reposted fromparkaboy parkaboy viatoniewszystko toniewszystko
nacia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl